Kolekcja
Oprócz działalności wystawienniczej Galeria Obok ZPAF rozpoczęła w 2006 roku tworzenie kolekcji
dzie
ł najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów, przeznaczonych do sprzedaży.
Prace te zosta
ły powierzone Galerii bezpośrednio przez autorów, stąd znamy ich historię i pochodzenie.
Galeria reprezentuje autorów, po
średnicząc w sprzedaży fotografii na podstawie umów o współpracę,
zawieranych pomiędzy Galerią, a autorem.
Nie przyjmujemy, ani nie po
średniczymy w obrocie dzieł niejasnego pochodzenia, albo takich, w wypadku
których istnieje mo
żliwość roszczenia osób trzecich (spadek).
W wypadku kopii, fotografie zosta
ły wykonane przez upoważnione do tego instytucje lub osoby,
które gwarantuj
ą możliwie najwierniejsze odwzorowanie obrazu oraz zachowanie pierwotnego efektu
zamierzonego przez ich twórc
ę.
Ze wzgl
ędu na rozwój technik cyfrowych do obrotu zostały dopuszczone oprócz klasycznych odbitek
barytowych i technik szlachetnych, tak
że wydruki wykonane na koncesjonowanych papierach
oraz prace powsta
łe w wyniku cyfrowego naświetlania papieru przy użyciu np. lasera.
Istnieje tak
że możliwość pojawienia się w obrocie fotografii będących kompilacją technik np:
negatyw - wydruk cyfrowy, lub plik cyfrowy - wydruk negatywu - technika gumy.
Podstaw
ą dopuszczenia do obrotu prac wykonanych w nowej technice jest jej trwałość
oraz gwarancja autora co do kontroli nak
ładu i ilości wykonanych odbitek.

Udost
ępniamy pierwszą część kolekcji, którą będziemy stale uzupełniać i aktualizować w miarę
naszych mo
żliwości. W wypadku rozbieżności prosimy o wyrozumiałość.
Proponujemy zawsze wcze
śniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Kurator Galerii.

Posiadane w zbiorach fotografie podzielili
śmy na podstawowe kategorie:
Klasyczna fotografia, Techniki szlachetne, Nowe media, Goście Galerii

Sposób i forma zakupu
Zakupu można dokonać bezpośrednio w Galerii, lub po wpłacie na konto kwoty za dzieło i koszty
przesy
łki - praca zostanie dostarczona nabywcy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Średni koszt transportu na terenie Polski, w zależności od wielkości i ciężaru przesyłki
to 60 - 100 zł w usłudze "to door". W wypadku zakupu prac przez osoby fizyczne, prosimy
mieć na uwadze, że Galeria doliczy koszt transportu do fotografii zakupionej przez klienta.
Galeria nie ponosi jednak odpowiedzialno
ści za zagubienie lub zniszczenie obiektu w trakcie
transportu. Dlatego proponujemy Pa
ństwu wybór firmy, w której ubezpieczenie jest wliczone
w koszt transportu.

Numer konta OW ZPAF, na który nale
ży dokonywać wpłat:
PKO BP S.A. XV O/W-wa Nr 09 1020 1156 0000 7002 0008 6090

Kontakt
Kurator - Anna Wolska