Agata Kubień "Pary"
Wystawę stanowi seria 15 portretów, wykonanych aparatem średnioformatowym, na materiale barwnym.
Na ka
żdym zdjęciu znajdują się dwie osoby, które są "PARĄ" w różnym rozumieniu tego słowa, jak mówi
sama autorka: "przedstawi
łam inne rodzaje bycia dwóch osób razem - ludzie, których partnerem życiowym
nie jest tylko druga osoba, ale jakie
ś pojęcie abstrakcyjne np.: praca, komputer, alkohol. Wszystkie moje
"PARY" s
ą autentyczne!". Mamy tu więc do czynienia ze swoiście rozumianym autentyzmem i dokumentem.
Na pytanie dlaczego si
ęgnęła do tego tematu, autorka odpowiada: "moje zainteresowanie i chęć pracowania
nad tym konkretnym tematem wynika z dwóch
źródeł. Z jednej strony, z zafascynowania jedną z cech
fotografii: mo
żliwością dokumentowania danego zjawiska - zgłębienia go - posługując się stworzonym
przez siebie kodem estetycznym. Z drugiej strony to zaciekawienie i chyba rozbawienie, jakie odczuwa
łam,
patrz
ąc na różne pary wokół mnie. Zaczęłam zadawać sobie pytanie: "dlaczego właściwie są razem?"
W obr
ębie tego cyklu interesowało mnie pokazanie "PAR" możliwie jak najbardziej różniących się od siebie
pod wzgl
ędem wieku, urody, charakterów, modelu życia, narodowości. Chciałam zrobić, na wzór
"Dokumentacji spo
łeczeństwa niemieckiego" Augusta Sandera, przekrój przez współczesne społeczeństwo
z punktu widzenia par. W moim przypadku jednak
że projekt nie ograniczył się do jednego kraju.
Zdj
ęcia powstały głównie w Polsce, Egipcie, Londynie, Czechach i we Francji, przy różnych okazjach,
a realizacja ca
łości zamierzenia zajęła cały rok". Autorka pytana o inspirację wymienia kilku - jej zdaniem
wa
żnych autorów - Augusta Sandera, czeską artystkę Dity Pepe, Rineke Dijkstra, czy Annie Leibovitz.

Agata Kubień - absolwentka ASP w Katowicach, stypendystka Fundacji Erasmus, studentka Instytutu
Twórczej Fotografii w Opawie. Od roku 2003 studentka Univeriste Vincennes - Saint Denis w Pary
żu
oraz Klasy Mi
ędzynarodowej w L'Ecole Superieur Estienne des Arts et Industries Graphiques.

Kurator - Anna Wolska