Agnieszka Rasińska "Zawsze jest tylko teraz"
"Sceny zatrzymane przez migawkę aparatu, nieuchwytne dla ludzkiego oka, mogą zaskakiwać czasami nawet szokować
odbiorc
ę. - w tym tkwi magia fotografii. Zdjęcie jest sposobem na zatrzymanie czasu.
W przeciwie
ństwie do filmu, w którym sceny mijają równie szybko jak w życiu, zdjęciem fotograf zatrzymuje
i utrwala mijaj
ący czas, sytuacje, która juz nigdy się nie powtórzy, ponieważ wszystko wokół zamienia się i przemija."
Kaja Rasińska

Agnieszka Rasi
ńska poruszała się w wielu przestrzeniach. Jej domem była Polska i Norwegia, Anglia i Libia.
Ta mobilno
ść miała chyba również przełożenie na Jej sposób pracy, gdy z równą łatwością zajmowała się
dokumentem, pejzażem czy portretem. Pierwszym, co rzuca się w oczy analizując dokładniej zdjęcia
Agnieszki, to bardzo umiej
ętne posługiwanie się kontrastami - bielą i czernią, statyką i dynamiką, bardzo
rzetelne, rozgrywanie kompozycji wewn
ątrz kadru, w końcu umiejętność dostrzegania ukrytej poetyki
w prostych przedmiotach (zdj
ęcie łodzi, które otwiera wystawę). Ta skromna skala, czysto fotograficznych
środków, buduje przejmujące, z perspektywy czasu chciałoby się rzec – czasem wręcz alegoryczne obrazy.
Realizuj
ąc ten projekt nie chciałam upraszczać sobie zadania prezentując wcześniejsze, skończone
lub prezentowane gdzie indziej wystawy. Nie mog
łam też liczyć na pomoc ze strony samej autorki...
Po spotkaniu z rodzin
ą Agnieszki – Kają, Andrzejem i Pawłem Rasińskimi oraz naszych wspólnych naradach,
pojawi
ł się pewien pomysł na ekspozycję Jej prac w Galerii. Wybraliśmy jeden z niedokończonych projektów
Agnieszki i uzupe
łniliśmy go o zdjęcia, pochodzące z różnych negatywów, które Naszym zdaniem najlepiej
charakteryzowa
ły Jej warsztat, zainteresowania i "światy", w których przebywała. Dlatego na swoje
sumienie bior
ę decyzję o zamknięciu i ograniczeniu wszystkich obrazów do skali szarości. Naszą wystawę
zamyka zdj
ęcie - autoportret autorki. Patrząc na nie, wydaje się, że Agnieszka zasnęła w oczekiwaniu
na trzask migawki uruchamianej samowyzwalaczem. O czym
śni? Chciałabym bardzo wierzyć, że śni o nas,
o wernisa
żu, o gościach, o widzach przybywających do Galerii, że my wszyscy jesteśmy Jej niekończącym
si
ę snem, w którym czas się zatrzymał i "zawsze jest tylko teraz".
Anna Wolska

"(...) Te zdj
ęcia mają w sobie tylko pozorny spokój i piękno. Niemal zawsze wypełnia je niepokój.
S
ą po prostu niezwykle poruszające."
Tomek Sikora

Aga Rasińska - urodziła się w Warszawie w 1979 roku, jako 7-letnia dziewczynka wyjechała z rodzicami
i bratem do Afryki, pó
źniej do Norwegi. Maturę zrobiła w Anglii. Na studia przyjechała do Warszawy.
Studiowa
ła dziennikarstwo, fotografię i etnografię. Fotografowanie było jej pasją, nie rozstawała się
z aparatem fotograficznym. Mia
ła 26 lat.

Wystawy: Galeria Bezdomna - Warszawa, maj 2002; Gdańsk, sierpień 2002; Katowice, październik 2002;
Warszawa, grudzie
ń 2002; Łódź, maj 2003; Melbourne, październik 2003; Kraków, listopad 2003; Wrocław,
czerwiec 2004; Kraków, listopad 2004; Nowy Jork, wrzesie
ń 2005. Galeria "Pod Schodami": "Odbicia
na lustrach", Warszawa 2002; "Komórka - Organ - Organizm", Warszawa 2003; Klub Jazgot: "Stypa - kilka
moich zdj
ęć", Warszawa 2004; Galeria "OKO": "Cztery sny, a może pięć", Kraków, listopad 2003; Galeria
"Miejsce" - slaidshow "Cztery sny...", Warszawa 2003; Galeria "OKO": "Suszona ryba", Kraków, maj 2006.
 Specjalne wyró
żnienie w konkursie fotograficznym Canona "Przekraczanie granic", grudzień 2003.

Kurator - Anna Wolska