Viola Kuś "Sztandary ku niebu"
Aktualna wystawa Violi zaskakuje malarskością i poetyką przekazu. Wcześniejsze projekty autorki były
du
żo bardziej surowe i bezpośrednie w odbiorze. Można powiedzieć, że oscylowały między żartobliwym
komentarzem zastanej rzeczywisto
ści, a jej parodią. Może dlatego, że dla Violi Kuś fotografia jest przede
wszystkim narz
ędziem do wypowiedzi, do określania swojego stosunku względem ludzi, postaw
spo
łecznych, absurdalnej rzeczywistości, na którą składają się przepisy i naleciałości kulturowe.
Autorka sama mówi o swoim projekcie:... s
ą to w większości hybrydy fotograficzne – sandwiches uzyskane
metod
ą tradycyjną i cyfrową. Mam tu na myśli prace pt.: Dualizmy, które powstały w latach 2000-2002.
I etapem realizacji by
ły sesje fotograficzne z modelami - praca w studio z osobami, które wyrażały chęć
pokazania siebie w autoprezentacji lub w relacji z drugim cz
łowiekiem. Rejestracja fotografii odbywała się
średnioformatowym aparatem LUBITEL 166B :-). Fotomontaże budowane były za pomocą wielokrotnej
ekspozycji lub poprzez kadry negatywu
łączone stykowo i naświetlane na papier w ciemni. Powstały setki
żnych rozwiązań-odbitek, były to poszukiwania relacji i kontekstów bytu człowieka w obecnym świecie.
Czarno-bia
łe odbitki, po uprzednim zeskanowaniu, poddawane były kolejnym nakładkom w postaci tekstur,
uzyskanych ze starych banknotów. Inspiracj
ą do takich rozwiązań formalnych były stare sztandary sakralne,
które z regu
ły przechowuje się na tyłach naw bocznych kościoła i umieszcza w drewnianej konstrukcji,
przypominaj
ącej szeregowy stojak. Do zrealizowania sztandaru nr 7 posłużyło mi zdjęcie sztandaru
z ko
ścioła Turskiego, położonego na terenie Wielkopolski. Wykonane i eksponowane na wzór pierwotnych
proporców druki sztandarów da
łyby dopiero ostateczny efekt instalacji. Nie sądzę jednak, bym kiedykolwiek
dosta
ła zgodę na ekspozycję tych fotografii w miejscu sakralnym, a przecież nie ma w nich nic,
co nie by
łoby ludzkie: miłość, ból, cierpienie, nienawiść, zazdrość, tęsknota, chęć posiadania, niemoc...
To wszystko, co
żniwem ludzkiego życia nazwać możemy - owo Żniwo - kończy i zamyka poczet
sztandarów. Modelk
ą do sztandaru nr 12 była moja siostra, Anetta. Tutaj, jak i w przypadku sztandarów
świni i słonia, rejestracja obrazu odbyła się wyłącznie drogą cyfrową, a sandwiches zostały wykonane
wy
łącznie w edytorach graficznych. Fotografie świni i słonia są realizacjami tegorocznymi, a ich aranżację
i stylizację zawdzięczam młodym dziewczynom, będącym na początku swojej drogi artystycznej:
Marcie Guz i Ma
łgorzacie Słomskiej. Fotografia dialogu, która jako jedyna komponowana jest w poziomie,
stanowi swoisty epilog do zmaga
ń natury tego świata:

słoń:
- oj teraz to tak trudno zaufa
ć drugiemu …
świnia:
- oj tak … jako
ś trudno się porozumieć, nawet w chlewie da się to zauważyć
słoń:
- szczera prawda moja
świnio, związki to skomplikowane pole,
ale uprawia
ć je trzeba dla szczęścia własnego i stada naszego
świnia:
- tak, tak natura czyni
ć swoje musi, my też ze swym losemjuż pogodzone, że nie dla głodu my stworzone …
lepiej jedzmy te lody mój s
łoniu, … jedzmy … by pierwsze chłody odeszły …

Viola Kuś - urodzona 23 marca 1973 roku w Pleszewie. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy, gdzie prowadzi
pracowni
ę obrazowania fotograficznego w Zespole Szkół Plastycznych. Absolwentka Wydziału Sztuk
Pi
ęknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa u prof. Mieczysława Wiśniewskiego i aneks z fotografii
kreacyjnej pod kierunkiem Witolda Jurkiewicza w 2000 roku. Od 2001 nale
ży do Związku Polskich
Artystów Fotografików
. Stypendystka Ministra Kultury w 2004 roku. Uprawia czynnie nadprodukcję myśli.
Wystawia obrazy fotografowane, malowane i instalowane. Jako PRELEGENTKA porusza w nich cz
ęsto
problemy spo
łeczne i zjawiska dostrzegane w codziennym życiu, w relacjach międzyludzkich. Opiekunka
artystyczna i webmaster grupy
n@płocie 2000-2005. Od 2006 roku związana ze Stowarzyszeniem
ARTEfakty.

Kurator - Anna Wolska