Konrad Kucharski "Clock"
Zegary są przedmiotem codziennego użytku, jak krzesło, stół czy telewizor. Ich rola jest ogromna -
od dekoracji wn
ętrza, architektury, jubilerskiego arcydzieła, po fizyczną funkcję odmierzania czegoś,
co zwykli
śmy nazywać czasem.Próba pokazania prawdy o istocie przedmiotów, a co za tym idzie
prawdy o ludzkiej percepcji i postrzeganiu by
ła i wciąż jest tematem wdzięcznym do rozważań
teoretyków oraz kreacji artystycznych.
W Galerii Obok mo
żecie Państwo obejrzeć wystawę młodego fotografika - Konrada Kucharskiego,
absolwenta Akademii Fotografii w Warszawie, który w swoim projekcie "Clock", próbuje w nowy -
w
łasny sposób podejść do powyższego zagadnienia. "Clock" można w skrócie określić jako collage
makrograficznych zdj
ęć złożonych powtórnie w całość. Wyjątkiem jest praca numer 8.
Autor przy u
życiu różnych obiektywów, przesunięć punktów odniesienia względem fotografowanych
obiektów, nast
ępnie powtórnego złożenia obrazu, próbuje pokazać prawdę o przedmiotach oraz
towarzysz
ące temu odczucia i emocje. Nie posuwa się tu do całkowitego przekształcenia (zniszczenia)
pierwotnego wizerunku przedmiotów. Zegary s
ą rozpoznawalne, a przesunięcia kadrów wywołują
z
łudzenie wibracji i ruchu statycznych obiektów. Jest to metoda nawiązująca swą estetyką do
stylistyki malarstwa futurystycznego z jego stroboskopowymi fazami ruchu, oraz kubizmu analitycznego
pokazuj
ącego przedmiot widziany z różnych kątów, a następnie zrzutowanego na jednej płaszczyźnie
obrazu. Konrad tak mówi o aspektach technicznych swojej pracy: "(…) Ka
żdy z fotografowanych kadrów
na
świetlałem korzystając z automatycznych parametrów ekspozycji. Chciałem w ten sposób uzyskać
wyrównanie kontrastów w partiach
świateł i cieni. Skala odwzorowania przedmiotów dochodziła często
do 1:1, a ilo
ść nakładanych obrazów wahała się między 37, a 176-oma kolejnymi warstwami.
Podczas pierwszych prób u
żywałem bardzo precyzyjnego statywu, który pozwalał na fotografowanie
przedmiotu w równych odst
ępach. Efekt tej nadmiernej precyzji okazał się nieciekawy wizualnie
i postanowi
łem kadrować w sposób bardziej intuicyjny. Co ciekawe, obserwując podczas montażu efekty
swojej pracy zauwa
żyłem, że niektóre elementy wzbudzały moje zainteresowanie w sposób szczególny
i fotografowa
łem je znacznie częściej. Można to łatwo zauważyć, bo poszczególne kadry nakładałem
z zachowaniem takiej samej 50 % prze
źroczystości każdej warstwy i elementy częściej fotografowane
s
ą ciemniejsze i bardziej wyraziste ... Sporym wyzwaniem było fotografowanie zegara z okresu
mi
ędzywojnia należącego do Poczty Polskiej - "Clock 8". Odległość między przesunięciami poszczególnych
planów wcze
śniejszych obiektów można liczyć w milimetrach, w tym przypadku, zegar ten jest
sze
ścianem o czterometrowych krawędziach! Narzuciło to zupełnie odrębne problemy do rozwiązania.
Przede wszystkim zastosowa
łem inną optykę. Zamiast ogniskowej 80 mm stosowałem obiektyw 35 mm.
Równie
ż zbiegi linii perspektywicznych zmuszały do ostrej deformacji poszczególnych warstw.
Praca nad tym zegarem przypomina
ła fotografowanie wnętrza, a nie martwej natury.
Mimo tej odr
ębności warsztatowej i charakteru obiektu, zależało mi na zaistnieniu tej pracy na tej
wystawie, jest to bowiem zapowied
ź moich kolejnych fotograficznych poszukiwań."

Konrad Kucharski - absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie na kierunku
Jubilerstwo. W latach 1996 - 2001 studia na Wydziale Wychowania Plastycznego w Cz
ęstochowie
ze specjalizacj
ą Grafika Wydawnicza. 2003 - 2006 studia w Akademii Fotografii w Warszawie.

Kurator - Anna Wolska