Dominik Janiszewski "Niedźwiedzi Róg"
Ten intrygujący tytuł wystawy, autor zaczerpnął od nazwy małej wsi na Mazurach, gdzie wraz z przyjaciółmi
i znajomymi sp
ędza często swój wolny czas. W odcięciu od zgiełku miasta, „przybysze” pozostawieni sami
sobie, zaczynaj
ą wchodzić w głębsze relacje. Otwierają się na siebie, opowiadają o swoich problemach,
smutkach,
życiowych porażkach, uwikłaniach ale też i o radościach i sukcesach. Efektem tych wspólnych
wyjazdów i spotka
ń w grupie jest niniejszy projekt. Każda praca to właściwie krótkie opowiadanie o jednej
z osób. S
ą więc ukazane jej wspomnienia z Niedźwiedziego Rogu, główne cechy charakteru, pragnienia
i pasje, na które wreszcie ma czas na urlopie. Autor unika jednak przy tym bezpo
średniości przekazu -
projekt nie ma ani formy reporta
żu, dokumentu, czy jakiejkolwiek innej wiążącej się z narracją.
Dominik wypracowuje w
łasną oryginalną formę prezentacji. Starając się pokazać w prosty sposób
poszczególne sylwetki, okre
śla je za pomocą atrybutów. I tak rozrzucone kawałki drewna symbolizują
roztargnienie jednej z prezentowanych postaci – Marty, siatka przez którą fotografowany jest każdy
z bohaterów oznacza uwik
łanie i miasto. Podobnie ma się rzecz z pozostałymi zdjęciami. Motor na zdjęciu
Tomasza, jest wyrazem jego zainteresowania motoryzacj
ą, zaś dwie krowy na jednym z ujęć to żartobliwa
alegoria Iwony i jej ch
łopaka. Symboliczna jest również forma w jakiej autor eksponuje zdjęcia. Każda praca
sk
łada się z kilku elementów. Na każdym z drewnianych paneau, centralne miejsce zajmuje bohater
opowiadania, za
ś wokół niego znajdują się zdjęcia, które są ekwiwalentami jego odczuć, zachowań
i przemy
śleń. Poszczególne elementy można przemieszczać, można im nadawać przez to inny priorytet,
bo w ko
ńcu przecież każdy z nas się zmienia, a jedne pasje i wspomnienia zastępowane są nowymi.

Dominik Janiszewski - absolwent III-letniego Studium Fotografii ZPAF, dyplom w 2003 roku.
Cz
łonek ZPAF. W fotografii interesuje go forma, pejzaż, portret i reportaż. Laureat XXXI edycji Konfrontacji
Fotograficznych 2002 w Gorzowie Wlkp. Autor ma w swym dorobku kilka wystaw indywidualnych:
2000 - Wiatr; 2001 - Szumy, Zlepy, Ci
ągi; 2001 - Miasto; 2002 - Człowiek jako Cień; 2005 - Niedźwiedzi
Róg; 2006 - Jeste
śmy wśród Was.

Kurator - Anna Wolska